Välj en sida

Stadgar för Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige

Antagna vid Årsmötet i Västerås 2022.

 • 1 – Syfte och Ändamål

Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige – LIS är ett ideellt, partipolitiskt och religiöst obundet förbund med syfte att främja revykonstens utveckling och värna om dess plats som kulturellt inslag i svenskt samhällsliv.

Förbundet skall

 • bevaka medlemmarnas intressen i förhållande till myndigheter och organisationer i förhållanden som berör revy och teaterproduktion och därmed sammanhängande verksamhet.
 • ge medlemmarna möjlighet att utveckla sitt intresse för revy och teater.
 • arrangera Revyfestival och Revy SM. Styrelsen kan dock, med bestående ansvar, i avtal delegera delar i det praktiska genomförandet av Revyfestivalen till en eller flera medlemmar och/eller annan organisation.

 • 2 – Medlemskap

Medlemskap i förbundet kan beviljas revygrupp/grupp med inriktning på revy och teaterproduktion/annan juridisk person, samt enskild person som ej är medlem i eller aktiv verksamhet i sådan grupp eller juridisk person.  Medlemskap sökes hos och beviljas av styrelsen. Beviljat medlemskap är giltigt så snart fastställda avgifter är erlagda.

 

 • 3 – Medlems skyldigheter

Moment 1 – Medlem är skyldig att på uppmaning från kansli eller styrelse inge uppgifter och underlagavseende sin revy eller teaterproducerande verksamhet.

Moment 2 – Medlem är skyldig att på uppmaning från kansli eller styrelse erlägga de avgifter som            beslutats av årsmötet.

Moment 3 – Medlem som icke fullgör sina skyldigheter enligt § 3 moment 1 och moment 2 kan av styrelsen uteslutas som medlem. Styrelsen kan bevilja undantag i enskilt fall rörande medlems skyldigheter om omständigheterna är sådana att medlem uppenbarligen inte kan eller ska fullfölja sina skyldigheter.

Moment 4 – Medlem som i övrigt icke fullgjort sina skyldigheter gentemot förbundet, trots uppmaning reglerat förfallna skulder till förbundet, uppträtt på ett sätt som motverkar eller strider mot förbundets syfte, ändamål och värdegrund eller gentemot annan medlem uppträtt oetiskt eller bedrägligt kan av styrelsen uteslutas som medlem.

 

 • 4 – Förbundets förvaltning

Förbundets löpande förvaltning handhas av den av årsmötet valda styrelsen. Styrelsen äger rätt att inom sig utse utskott och beredningar och i övrigt till sig adjungera personer i särskild sakfråga. Till styrelsen adjungerad har icke rösträtt i styrelsen.

 • 5 – Arbetsgivaransvar

Styrelsen har att utöva förbundets arbetsgivaransvar avseende fast och visstidsanställd personal och har i övrigt ansvar för förbundets personalfrågor.

 • 6 – Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande, vilken väljs på en mandattid om ett år samt fyra ledamöter, vilka väljs på en mandattid om två år, dock i sådan ordning att två av dessa ledamöter väljs varje år.

Därjämte utses en till två styrelsesuppleanter med en mandattid om ett år.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Suppleanterna kallas till alla sammanträden. Suppleant inträder i tjänstgöring vid förfall av ordinarie ledamot i den ordning de utsetts.

Utöver ovanstående utses två revisorer med en mandattid om två år och väljs i sådan ordning att en utses varje år. Därutöver väljs en revisorssuppleant med en mandattid om ett år. Mandattiden för förtroendevalda avser perioden från tiden för val till årsmöte.

 • 7 – Firmateckning

Förbundets firma tecknas av styrelsen. Styrelsen äger dock rätt att, inom sig och fast anställd personal, utse två eller tre personer, och då minst två i förening, varav den ene är förbundets ordförande att teckna förbundets firma.

 • 8 – Verksamhetsår

Förbundets verksamhetsår skall omfatta perioden 1 maj – 30 april.

 • 9 – Tidpunkt för årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas senast den 31 augusti. Skriftlig kallelse till årsmöte skall ske genom styrelsens försorg senast en månad före årsmötesdagen.

Till kallelsen skall bifogas förslag till föredragningslista samt valberedningens förslag till val av förtroendemän. Styrelsen skall kalla till allmänt möte om den finner så påkallat efter då minst hälften av medlemmarna skriftligen så begärt. Kallelsen till sådant allmänt möte skall ske skriftligen senast 14 dagar före sammanträdesdagen. Till kallelsen skall fogas uppgift om vilket eller vilka ärenden som skall förekomma på det allmänna mötet.

 • 10 – Parneviks Stipendiefond

Den av förbundet och Bosse Parnevik bildade Stiftelsen Bosse Parneviks Stipendiefond skall, vilket också framgår av fondens stadgar, årligen redovisas vid förbundets årsmöte Stipendiefonden består av fem ledamöter och ska inom sig utse presidium.

Förbundet äger genom sin styrelse att utse styrelseledamot i Stiftelsen Bosse Parneviks Stipendiefond när ledamot väljer att lämna sitt uppdrag.

Nyval av ledamot sker i samråd med stiftelsen.

 

 • 11 – Röstberättigande ombud

Moment 1 – Premiummedlem har på årsmötet en (1) röst, dock under förutsättning att medlemsavgifter och i förekommande fall serviceavgifter är erlagda.

Moment 2 – BAS-medlemmar utser ett röstberättigat ombud för varje påbörjat 20-tal BAS-medlemmar.

 • 12 – Ärende vid årsmötet

Vid årsmöte skall förekomma

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet årsmötet
 • Fastställande av dagordning
 • Upprop och fastställande av röstlängd
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse jämte resultat och balansräkning.
 • Revisorernas berättelse
 • Frågan om ansvarsfrihet
 • Val av ordförande för förbundet
 • Val av styrelseledamöter enligt ordningen i § 6
 • Val av en styrelsesuppleant enligt ordningen i § 6
 • Val av revisorer enligt ordningen i § 6
 • Val av revisorssuppleant
 • Val av 3 ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande
 • Stiftelsen Bosse Parneviks Stipendiefonds förvaltningsberättelse jämte resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse
 • Frågan om ansvarsfrihet för fondens styrelse
 • Val av två revisorer och en revisorssuppleant för Stiftelsen Bosse Parneviks Stipendiefond
 • Behandling av motion som medlem skriftligen anmält till förbundets styrelse
 • Behandling av förslag från förbundets styrelse

 • 13 – Motion

Medlem som vill att visst ärende skall behandlas på möte med föreningens medlemmar, skall inkomma med motion om detta senast den 6:e juni närmast före det ordinarie årsmötet och senast 14 dagar före ett allmänt möte.

 

 • 14 – Stadgeändring

Förslag om stadgeändring från medlem ska inkomma till styrelsen senaste 6:e juni. För ändring av dessa stadgar krävs att förslag till ändring skriftligen har tillsänts medlemmarna senast en månad före sammanträdesdag då ändringsförslag skall behandlas. För beslut erfordras av 2/3 majoritet vid två på varandra följande sammanträden varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

 • 15 – Förbundets upplösning

Förslag till förbundets upplösning skall skriftligen och med motivering inges till styrelsen senast 60 dagar före ordinarie årsmöte. Styrelsen har att vidarebefordra förslaget jämte motiveringen till medlemmarna senast 30 dagar före ordinarie årsmöte. För beslut om upplösning krävs 4/5 dels majoritet bland de närvarande röstberättigade ombuden, varefter extra årsmöte inkallas tidigast inom 30 dagar och senast inom 90 dagar. Erhåller förslaget även då 4/5 dels majoritet bland de närvarande röstberättigade ombuden står upplösningsbeslutet fast. Förbundets tillgångar skall, sedan samtliga skulder reglerats, tillföras Stiftelsen Bosse Parneviks Stipendiefond under förutsättning att fonden vid upplösningens tillfälle är verksam och inte på ekonomiskt obestånd. Är Stipendiefonden inte verksam eller på obestånd när beslut om förbundets upplösning fattas ska förbundsstyrelsen föreslå årsmötet vad återstående kapital, lös och fast egendom skall tillfalla.

NYTT I TEXTBANKEN

 • Årsstämman i bygdegården Hildman, Tommie
 • 105. Asylbingo Bjerstedt, Staffan
 • 104. Kalsonghumor Bjerstedt, Staffan
 • 103. Antikregementet Bjerstedt, Staffan
 • 102. Identitetskontroll Bjerstedt, Staffan
 • 101. Tydlig info Bjerstedt, Staffan
 • 100. Inställt Bjerstedt, Staffan
 • 99. Joggingmöten Bjerstedt, Staffan
 • 98. Kommunikation Bjerstedt, Staffan
 • 97. Byråkrattolken Bjerstedt, Staffan
 • BALOO MÖTER 2024 Bromee, Anna
 • TROLLENS VAGGVISA á la J. Åkesson Bromee, Anna
 • Jävla presenter Helsingborgsrevyn
 • Per automatik Helsingborgsrevyn
 • Ångest Helsingborgsrevyn

MEDLEMSREGISTER

Logga in för att ta del av våra register och kontaktuppgifter

KANSLIETS NYHETSBREV

MINNESGÅVA & GULDDIPLOM 2024

45 år, grupp:
Sällskapet Kommunalskratt
Åkersberga Revyförening

45 år, individuellt:
Nina Borgström, Åkersberga Revyförening

30 år, grupp:
Rådomscabarén

30 år, individuellt:
Anett Abbor, Alftas Byaspex
Mathias Abrahamsson, Mölndalsrevyn
Kleve Christer Andersson, Mölndalsrevyn
Inge Björklund, Rådomscabarén
Anders Blom, Rådomscabarén
Björn Ekeblom, Åkersberga Revyförening
Jimmy Lökkeberg, Mölndalsrevyn
Ann Milesson, Revyarna i Torsås
Gunnel Nilsson, Rådomscabarén
Stig Nilsson, Rådomscabarén
Anette Ohlsson Björklund, Rådomscabarén
Gun-Britt Larsson, Rådomscabarén
Kjell-Inge Larsson, Rådomscabarén
Hans-Olov Ohlsson, Rådomscabarén
Marianne Ohlsson, Rådomscabarén
Sara Rådström Julin, Åkersberga Revyförening
Frasse Scanlon, Åkersberga Revyförening
Jan Svedberg, Alftas Byaspex
Anders Welenstrand, Rådomscabarén
Stig Welenstrand, Rådomscabarén
Sofie Widarsson, Alftas Byaspex
Olle Östmans, Alftas Byaspex

Läs mer på Diplom

TIDNINGEN SVENSK REVY

Häng med i Revysverige – läs Tidningen Svensk Revy, endast 200 kr per år för hela 4 nummer!

FEL PÅ SIDAN?

Har du hittat ett fel på sidan? Kontakta kansliet direkt, så rättar vi till det!

Gynna våra samarbetspartners och annonsörer

AMATÖRKULTURENS SAMRÅDSGRUPP

LIS är medlemmar i AX - Amatörkulturens Samrådsgrupp, där andra stora riksförbund såsom Amatörteaterns Riksförbund, Sveriges Arbetarteaterförbund och Sveriges Körförbund.

NORTIC

Nortic är LIS:s partner vad gäller bokning och försäljning av revybiljetter.

 

 

KULTURRÅDET

Kulturrådet stöttar LIS med hjälp av verksamhetsbidrag som bland annat går till utbildning.

CHRISTIANSON & WALLENTIN

Vi samarbetar med en av branschens absolut mest rutinerade advokatfirmor.

NORSK REVYFESTIVAL

Besök våra kollegor i Norge - arrangörerna av Norsk Revyfestival!

DANSK REVYFESTIVAL

Besök våra kollegor i Danmark - arrangörerna av Dansk Revyfestival!

MUSIKBAKGRUND

www.musikbakgrund.se tillhandahåller musikbakgrunder av absolut toppklass till musikaler, krogshower och revyer.

Vill du synas här?

Läs mer på Annonsering

 

 

© Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige

LIS - Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige
Rättarevägen 10
384 31
BLOMSTERMÅLA

0515 - 185 20
(vardagar 17-21, helger 11-16)

info@lis.nu

 

 

Inte medlem?

Genom att bli medlem i LIS får din revy många fördelar. Gå med nu - du kommer inte att ångra dig.