Välj en sida

Stadgar för Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige

Antagna vid RevyRixdagen i Eslöv 2011,
modifierade vid årsmötet 2020-08-27

§1 – Syfte och Ändamål
Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige – LIS är ett ideellt, partipolitiskt och religiöst obundet förbund med syfte att främja revykonstens utveckling och värna om dess Syfte och plats som kulturellt inslag i svenskt samhällsliv.

Förbundet skall

 • bevaka medlemmarnas intressen i förhållande till myndigheter och organisationer i förhållanden som berör revy och teaterproduktion och därmed sammanhängande verksamhet.
 • bereda medlemmarna möjlighet att utveckla sitt intresse för revy och teater.

§2 – Medlemskap
Medlemskap i förbundet kan beviljas förening och företag med inriktning på revy och teaterproduktion samt enskild person som ej är medlem i eller aktivt verksam Medlemskap i sådan förening / företag. Medlemskap sökes hos och beviljas av styrelsen. Beviljat medlemskap är giltigt så snart fastställda avgifter är erlagda.

§ 3 – Medlems skyldigheter
mom. 1
Medlem är skyldig att på anmodan från kansli eller styrelse inge uppgifter och underlag avseende sin revy eller teaterproducerande verksamhet för vidarerapportering till myndigheter eller organisationer med vilka förbundet ingått, av årsmöte skyldigheter godkänt avtal eller överenskommelser eller är i lag stadgat.

mom.2
Medlem är skyldig att på anmodan från kansli eller styrelse erlägga de avgifter som kan föranledas av i föregående stycke ingångna, av årsmöte godkända avtal eller överenskommelser eller i lag stadgat.

mom. 3
Medlem som icke fullgör sina skyldigheter enligt § 3 mom.1 och mom.2 kan av styrelsen strykas som medlem. Förutsatt att ingångna avtal och överenskommelser så medger kan styrelsen bevilja undantag i enskilt fall rörande medlems skyldigheter om omständigheterna är sådana att medlem uppenbarligen inte kan eller ska fullfölja sina skyldigheter.

mom. 4
Medlem som i övrigt icke fullgjort sina skyldigheter gentemot förbundet, icke trots anmodan reglerat förfallna skulder till förbundet, uppträtt på ett sätt som motverkar eller strider mot förbundets syfte och ändamål eller gentemot annan medlem uppträtt oetiskt eller bedrägligt kan av styrelsen strykas som medlem.

§ 4 – Förbundets förvaltning
Förbundets löpande förvaltning handhas av den av årsmötet valda styrelsen. För främjandet av förbundets syfte och förvaltning kan styrelsen till sig adjungera förvaltning regionala ombud. Styrelsen äger rätt att inom sig utse arbets- och ekonomiutskott och i övrigt till sig adjungera personer i särskild sakfråga. Till styrelsen adjungerad har icke rösträtt i styrelsen.

§ 5 – Arbetsgivaransvar
Styrelsen har att utöva förbundets arbetsgivaransvar avseende fast och viss tids anställd personal och har i övrigt ansvar för förbundets personalfrågor.

§ 6 – Styrelsens sammansättning Förtroendevalda
Styrelsen består av ordförande, vilken väljs på en mandattid om ett år samt fyra ledamöter, vilka väljs på en mandattid om två̊ år, dock i sådan ordning att två̊ av dessa ledamöter väljs varje år. Därjämte utses en till två̊ styrelsesuppleanter med en mandattid om ett år. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Suppleanterna kallas till alla sammanträden och inträder i tjänstgöring vid förfall av ordinarie ledamot i den ordning de utsetts. Utöver ovanstående utses två̊ revisorer med en mandattid om två̊ år och väljs i sådan ordning att en utses varje år. Därutöver väljs en revisorssuppleant med en mandattid om ett år. Mandattiden för förtroendevalda avser perioden från tiden för val till årsmöte.

§ 7 – Firmateckning
Förbundets firma tecknas av styrelsen. Styrelsen äger dock rätt att, inom sig och fast anställd personal, bemyndiga två eller flera personer, två i förening, teckna förbundets firma.

§ 8 – Verksamhetsår
Förbundets verksamhetsår skall omfatta perioden 1 maj – 30 april.

§ 9 – Tidpunkt för årsmöte
mom. 1
Ordinarie årsmöte skall hållas senast den 31 augusti. Skriftlig kallelse till årsmöte skall ske genom styrelsens försorg senast en månad före sammanträdes dagen. Till kallelsen skall bifogas förslag till föredragningslista samt valberedningens förslag till val av förtroendemän. Styrelsen skall kalla till allmänt möte om den finner så påkallat efter då minst hälften av medlemmarna skriftligen så begärt. Kallelsen till sådant allmänt möte skall ske skriftligen senast 14 dagar före sammanträdes dagen. Till kallelsen skall fogas uppgift om vilket eller vilka ärenden som skall förekomma på det allmänna mötet.

mom. 2 – Revyrixdag
Styrelsen kan i anslutning till ordinarie årsmöte, därest inga uppenbara hinder Revyrixdag föreligger eller annat talar emot, arrangera och ansvara för genomförandet av revyrixdag med inslag av arrangemang och program som gagnar förbundets syften. Styrelsen kan dock, med bestående ansvar, i avtal delegera delar i det praktiska genomförandet av rixdagen till en eller flera medlemmar och annan lokalorganisation

§ 10 – Parneviks Stipendiefond
Den av förbundet och Bosse Parnevik bildade Stiftelsen Bosse Parneviks Stipendiefond skall, vilket också framgår av fondens stadgar, årligen redovisas vid förbundets stipendiefond. Förbundet äger genom sin styrelse utse samtliga ledamöter i fondstyrelsen.

§ 11 – Röstberättigande ombud
mom. 1
Till förbundet ansluten förening eller företag skall till årsmötet eller allmänt möte utse ett röstberättigat ombud, jämte dennes ersättare, att vid årsmöte eller allmänt möte närvara och företräda föreningen eller företaget. För närvaro-, yttrande- och rösträtt vid årsmötet och allmänt möte för ombudet / ersättaren och i lämpliga delar för personer anslutna till gruppen, krävs att förening / företag erlagt medlemsavgifter och i förekommande fall serviceavgifter.

mom. 2
Enskilda medlemmar utser ett röstberättigat ombud jämte en ersättare för denne, för varje påbörjat 20 tal enskilda medlemmar. Sådant ombud skall vara enskild medlem i förbundet eller verksam inom förening / företag ansluten till förbundet. De enskilda medlemmarnas röstberättigade ombud skall på anmodan kunna styrka sin behörighet genom skriftlig fullmakt. Enskild medlem som inte erlagt förfallen medlemsavgift äger inte rätt att befullmäktiga ombud och skall icke inräknas i det underlag som styr antal röstberättigade ombud för de enskilda medlemmarna och har icke närvarorätt vid årsmöte eller allmänt möte.

§ 12 – Ärende vid årsmötet
Vid årsmöte skall förekomma

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet årsmötet
 • Fastställande av dagordning
 • Upprop och fastställande av röstlängd
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse jämte resultat och balansräkning.
 • Revisorernas berättelse
 • Frågan om ansvarsfrihet
 • Val av ordförande för förbundet
 • Val av styrelseledamöter i den ordning § 6 stadgar
 • Val av en styrelsesuppleant i den ordning § 6 stadgar
 • Val av revisorer i den ordning § 6 stadgar
 • Val av revisorsuppleant
 • Val av 3 ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande
 • Stiftelsen Bosse Parneviks Stipendiefonds förvaltningsberättelse jämte resultat och balansräkning samt revisorernas berättelse.
 • Frågan om ansvarsfrihet för fondens styrelse
 • Val av två revisorer och en revisorsuppleant för Stiftelsen Bosse Parneviks Stipendiefond.
 • Behandling av ärenden som medlem senast den 6:e juni före årsmötet skriftligen anmält till förbundets styrelse
 • Behandling av förslag från förbundets styrelse

§ 12 a
Medlem som vill att visst ärende skall behandlas på möte med föreningens medlemmar, skall skriftligen anmäla ärendet senast den 6:e juni närmast före det ordinarie årsmötet och senast 14 dagar före ett allmänt möte.

§ 13 – Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs att förslag till ändring skriftligen har tillsänts medlemmarna senast en månad före sammanträdesdag då ändringsförslag skall behandlas. För beslut erfordras av 2/3 majoritet vid två på varandra följande sammanträden varav ett skall vara årsmöte.

§ 14 – Förbundets upplösning
Förslag till förbundets upplösning skall skriftligen och med motivering inges till styrelsen senast 60 dagar före ordinarie årsmöte. Styrelsen har att vidarebefordra förslaget jämte motiveringen till medlemmarna senast 30 dagar före ordinarie årsmöte. För beslut om upplösning krävs 4 / 5 dels majoritet bland de närvarande röstberättigade ombuden, varefter extra årsmöte inkallas tidigast inom 30 dagar och senast inom 90 dagar. Erhåller förslaget även då 4 / 5 dels majoritet bland de närvarande röstberättigade ombuden står upplösningsbeslutet fast. Förbundets tillgångar skall, sedan samtliga skulder reglerats, tillföras Stiftelsen Bosse Parneviks Stipendiefond under förutsättning att fonden för tiden för upplösning är verksam och icke är på ekonomiskt obestånd. Är Stipendiefonden vid tiden för första beslutet om upplösning av förbundet icke verksam eller på obestånd skall förbundsstyrelsen framlägga förslag på hur förbundets tillgångar skall realiseras och disponeras.

MEDLEMSFÖRMÅNER

NYTT I TEXTBANKEN

 • Godisstopp Sangemark, Hanna
 • Granbarkborrar Sangemark, Hanna
 • Kossorna Sangemark, Hanna
 • PASS & CHECK-in-KAOS med andra ord Bromee, Anna
 • Caroline Seger & Zlatan pratar fotboll apropå EM -22 Bromee, Anna
 • BB-stress & helig grossess Bromee, Anna
 • 91. Kundupplevelse Bjerstedt, Staffan
 • 90. Tutningar Bjerstedt, Staffan
 • 89. Sopsortering Bjerstedt, Staffan
 • 88. Läxhjälp Bjerstedt, Staffan
 • 51. Du gamla Bjerstedt, Staffan
 • 17. Brutale Brynolf Bjerstedt, Staffan
 • Sumobrottaren Mittrevyn Jens W Nilsson
 • Rånarna – Viktigt med kundservice Mittrevyn Jens W Nilsson
 • En vanlig jul Yngvesson, Pär

KANSLIETS NYHETSBREV

NYA MEDLEMMAR 2022

MINNESGÅVA & GULDDIPLOM 2022

Gulddiplom (30 år):
  ★ Harriet Pettersson, Västeråsrevyn
  ★ Hanna Sangemark, Västeråsrevyn
  ★ Irene Sangemark, Västeråsrevyn

Läs mer på Diplom

TIDNINGEN SVENSK REVY

Häng med i Revysverige - läs Tidningen Svensk Revy. Gynna oss lite extra med en riktig prenumeration, bara 160 spänn per år!

FEL PÅ SIDAN?

Har du hittat ett fel på sidan? Kontakta kansliet direkt, så rättar vi till det!

Gynna våra samarbetspartners och annonsörer

STIM

STIM - Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå - har ett nära samarbete med LIS.

NORTIC

Nortic är LIS:s partner vad gäller bokning och försäljning av revybiljetter.

 

 

KULTURRÅDET

Kulturrådet stöttar LIS med hjälp av verksamhetsbidrag som bland annat går till utbildning.

CHRISTIANSON & WALLENTIN

Vi samarbetar med en av branschens absolut mest rutinerade advokatfirmor.

NORSK REVYFESTIVAL

Besök våra kollegor i Norge - arrangörerna av Norsk Revyfestival!

DANSK REVYFESTIVAL

Besök våra kollegor i Danmark - arrangörerna av Dansk Revyfestival!

AMATÖRKULTURENS SAMRÅDSGRUPP

LIS är medlemmar i AX - Amatörkulturens Samrådsgrupp, där andra stora riksförbund såsom Amatörteaterns Riksförbund, Sveriges Arbetarteaterförbund och Sveriges Körförbund.

MUSIKBAKGRUND

www.musikbakgrund.se tillhandahåller musikbakgrunder av absolut toppklass till musikaler, krogshower och revyer.

Vill du synas här?

Läs mer på Annonsering

 

 

© Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige

LIS - Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige
Rättarevägen 10
384 31
BLOMSTERMÅLA

0515 - 185 20
(vardagar 17-21, helger 11-16)

info@lis.nu

 

 

Inte medlem?

Genom att bli medlem i LIS får din revy många fördelar. Gå med nu - du kommer inte att ångra dig.